banner462
EKONOMİ:
Sanayi Doktora Programı Desteği

13 Aralık 2019 Cuma 09:59

 Çağrının amacı ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı-sanayi işbirliğinin geliştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda firmaların ihtiyaçları merkeze alınacak, firmalar ile işbirliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacaktır. Özel Sektör Kuruluşu ve Bursiyerlerin, doktora mezuniyeti sonrası istihdam edilme konusunda Bursiyerlerin doktora eğitimlerinin 7. dönemine kadar mutabakat sağlayarak 3 yıl boyunca istihdam taahhütünü kesinleştirmesi beklenmektedir. Bursiyer adayları Üniversitelerin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğihükümlerine göre ilgili Üniversite/Araştırma Altyapısı tarafından özel sektör kuruluşları ile istişare sonucu belirlenir ve TÜBİTAK’a raporlanır. Proje kapsamına dahil edilecek Doktora Öğrencileri (Bursiyerler) destek kararının verildiği eğitim öğretim yılını takip eden dönemler içerisinde belirlenerek TÜBİTAK'a iletilebilir.  Bir projede 10’dan fazla olmamak kaydıyla, bir Özel Sektör Kuruluşunun bu çağrı kapsamında desteklenecek toplam doktora öğrenci sayısı 25’den fazla olamaz. Ayrıca, tüm çağrılar kapsamında desteklenecek toplam aktif doktora öğrenci sayısı Özel Sektör Kuruluşu başına 50’den fazla olamaz.

Uygun Modeller:

Destek unsurları:

2018 yılı çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Üniversite/Araştırma Altyapısı ve Sanayi Kuruluşları: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3835/ek-universite_ve_sanayi_kuruluslari_listesi.pdf

Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2019, Salı (saat: 17.00)

Son başvuru tarihi uzatımına dair duyuru: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2244-sanayi-doktora-programi-basvuru-suresi-uzatildi

Duyuru ve Çağrı Metni için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2244-sanayi-doktora-programi

Online başvuru sistemi: https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm

İlgili Mevzuat

Mevzuat

Link

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Burs ve Destek Programlarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3653/bideb_burs_ve_destek_programlari_usul_ve_esas_10_sayili_yk_islenmis_0.pdf

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3653/bideb_yonetmeligi-rg_eklenmis.pdf

BİDEB Burs ve Destek Programlarında Başvuruların ve Raporların Panel/Danışman/Danışma Kurulu Yöntemi ile Değerlendirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Yönerge

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/254_bk-ek_8.pdf

TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/250_sayili_bilim_kurulu_karari_islenmis_hali_son.pdf

TÜBİTAK Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine İlişkin Esaslar ile Genel ve Özel Bütçeli İdareler Dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına TÜBİTAK Kaynaklarından Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına İlişkin Esaslar

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/tubitak_tarafindan_ozel_kuruluslar_ve_vakif_universitelerine_proje_karsiligi._yeni_2.pdf

’TÜBİTAK Kaynaklarından Araştırma Altyapıları İle 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Kapsamı Dışında Kalan Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Mali İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3654/280_bk-ek_5-islenmis_0.pdf

Yükseköğretim Kurulu, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21510&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=L%C4%B0SANS%C3%9CST%C3%9C%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%20VE

Tanımlar

Tanım

Açıklama

Grup Yürütme Kurulu (GYK)

Grup faaliyetleri ile ilgili konularda görüş, öneri ve karar oluşturan TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Gruplarına ait Yürütme Kurulu

Yönetici Kurum

Doktora eğitimi vermek üzere yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları veya araştırma altyapıları

Özel Sektör Kuruluşu

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge veya Tasarım Merkezi belgesi almış Ar-Ge Birimlerine sahip Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri veya Teknoparklar bünyesindeki yerleşik sermaye şirketleri

Proje Ekibi

Proje Yöneticisi, Yürütücüleri ve Danışmanlardan (Akademik Danışman ve Sanayi Danışmanı) oluşan ekip

Proje Yöneticisi

Yükseköğretim kurumu/araştırma altyapısı bünyesinde projenin yönetiminden TÜBİTAK’a karşı sorumlu olan Proje Yürütücüsü

Proje Yürütücüsü

Yükseköğretim Kurumu/Araştırma Altyapısı için Proje Yürütücüsü Kurum yetkilisinin yetkilendireceği kişiyi, sermaye şirketleri için ise kuruluş yetkilisinin yetkilendireceği Ar-Ge Merkezi/Birimi yöneticileri arasından belirlenen kişi

Danışman

BİDEB tarafından yürütülen burs ve destek başvurularını değerlendirmek ve görüş bildirmek veya BİDEB Grup Yürütme Kuruluna yardımcı olmak üzere görevlendirilen alanında uzman kişi(ler)

Akademik Danışman

Proje süresince Üniversite/Araştırma Altyapısı bünyesinde görevli ve en fazla 4 öğrenci için sanayi ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek tezin yürütülmesinde danışmanlık sağlayacak öğretim elemanı

Sanayi Danışmanı

Proje kapsamında burs verilecek Doktora Öğrencilerine eğitim sürecinin sanayi bünyesinde geçirilecek bölümü ve mezuniyet sonrası istihdam edilme dönemlerinde danışmanlık sağlayacak sanayi kuruluşu bünyesinde görevli kişi

Burs

Proje kapsamında doktora öğrenim giderlerini karşılamak amacıyla Yönetim Kurulu’nca belirlenen miktarda ve süreyle üniversite/araştırma altyapısı özel hesaplarına yapılan aylık ödeme

Bursiyer

Yurt içinde Sanayi Doktora Programı kapsamında burs alan Doktora Öğrencileri

İstihdam Desteği

Doktora öğrenimlerini belirlenen azami süre içerisinde bitiren bursiyerlerin istihdam edilmeye başlanmaları sonrasında yönetici kurum tarafından söz konusu ilgili kişi/kişilerin aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ve net ücretin bankadan ödendiğine dair banka dekontu dahil olmak üzere ücret ödemelerine ilişkin belgelerin kontrolü yapıldıktan sonra projeye dahil olan özel sektör kuruluşu/kuruluşları hesabına aktarılan ödeme

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)

Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu

kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın % 75’ini geçmemek kaydıyla ve Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre proje sözleşmesinde belirlenerek ödenen tutar

İhtisas Alanı

e-BİDEB başvuru sisteminde yer alan Teknoloji Faaliyet Alanları (İhtisas alanı birden fazla doktora programını kapsayabilir.)

Kimler başvurabilir?

Proje başvuruları aşağıdaki iki kapsamda yapılabilmektedir:

İşbirliği Modeli

İşbirliği Yapan Kuruluşlar

Diğer Ortaklık Koşullar

Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli
(İstihdam desteği %40 oranında)
 • Yurtiçinde doktora eğitimi veren bir Devlet veya Vakıf Üniversitesi veya 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış Araştırma Altyapısı
 • Bir özel sektör kuruluşu
  • 5746 sayılı kanun kapsamındaki Ar-Ge ve/veya Tasarım Merkezi sahibi Sermaye Şirketi statüsündeki firmalar
  • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren Sermaye Şirketi statüsündeki firmalar
  • TÜBİTAK tarafından desteklenen en az bir proje sonuçlandırmış Özel Sektör Kuruluşları
 • Bir projede 10’dan fazla olmamak kaydıyla, bir özel sektör kuruluşunun bu çağrı kapsamında desteklenecek toplam doktora öğrenci sayısı 25’den fazla olamaz. Ayrıca, tüm çağrılar kapsamında desteklenecek toplam aktif doktora öğrenci sayısı özel sektör kuruluşu başına 50’den fazla olamaz.
 • Doktora programı kapsamında eğitim verilmesi planlanan öğrenci sayısı, eğitim verilecek ihtisas alanları, eğitim sürecinin sanayi bünyesinde geçirilecek bölümü ve özel sektör kuruluşları tarafından öğrencilere sağlanacak imkanları (danışmanlık vb.) içeren bir protokolün projeye dahil olan yükseköğretim kurumları veya araştırma altyapıları ile özel sektör kuruluşları arasında imzalanmış olması gerekmektedir.
 • 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış Araştırma Altyapılarının başvuru yapması halinde araştırma altyapılarının, proje kapsamında doktora bursiyerlerinin eğitim görmesinin planlandığı Üniversite ile protokol yapmış olmak gerekmektedir.
 • Üniversite/Araştırma Altyapısı ile Özel Sektör Kuruluşu/Kuruluşları arasında yapılacak her bir protokol için bir başvuru yapılmalıdır. Birden fazla protokol için birden fazla başvuru yapılmalıdır.
 • Üniversite-Sanayi işbirliği projelerinde ihtisas alanı başına en az 3 doktora öğrencisinin doktora programına dahil olması gerekir.
 • Rekabet Öncesi Üniversite Sanayi işbirliği projelerinde ihtisas alanı başına en az 5 doktora öğrencisinin doktora programına dahil olması gerekir.
  • Teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin birlikte sunacakları Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi işbirliği projelerinde ise projenin faaliyet alanıyla ilgili olmak şartıyla en az 3 doktora öğrencisinin doktora programına dahil olması yeterlidir.
Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli
(İstihdam desteği %60 oranında)
 • Yurtiçinde doktora eğitimi veren bir Devlet veya Vakıf Üniversitesi veya 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış Araştırma Altyapısı
 • En az 2 özel sektör kuruluşu
  • 5746 sayılı kanun kapsamındaki Ar-Ge ve/veya Tasarım Merkezi sahibi Sermaye Şirketi statüsündeki firmalar
  • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren Sermaye Şirketi statüsündeki firmalar
  • TÜBİTAK tarafından desteklenen en az bir proje sonuçlandırmış Özel Sektör Kuruluşları

Program Kapsamında Burs Verilecek Öğrencilerde Aranan Kriterler

 • Doktora programı için tezli yüksek lisans derecesine, bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak
 • YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak
 • Halen yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez önerisi Enstitü tarafından onaylanmamış olmak
 • Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak
 • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla mensubiyeti, üyeliği, iltisakı veya irtibatı bulunmamak
 • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin cezası almamış olmak

Destekleme

Destek

Açıklama

Destek Tutarı Üst Limiti

Doktora Öğrencilerine Burs Desteği
 • Projeye dahil edilecek bursiyerler, proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde belirlenerek TÜBİTAK'a iletilir.
 • Proje kapsamında öğrencilere verilecek Bursun süresi, tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 48 ay, bütünleşik doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 60 aydır.
  • Bursiyerlerin bilimsel hazırlık dönemi burs dönemine dahil edilmez.
  • Ancak eğitim süresinin doktora derslerinin alınmaya başlandığı dönemden itibaren tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için 10 yarıyılı, bütünleşik doktora eğitimi için ise 12 yarıyılı aşması durumunda burs ödemesi yapılmaz.
  • Enstitülerinin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet belgelerinde yazılı bitirme tarihindeki ay sonu itibariyle sona erer. Mezuniyet tarihinden sonraki aylarda burs ödenmez.
  • Program kapsamındaki bursiyerlerin kayıt dondurma, kayıt sildirme, danışman değişikliği, alan ve bölüm değişikliği vb. her türlü durum değişikliğinin söz konusu durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen on gün içinde proje yöneticisi tarafından TÜBİTAK’a bildirilmesi gerekmektedir.
   • Bursiyerler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Enstitüsü tarafından kaydı dondurulanlara bu süreler içinde burs ödenmez. Bu durumdakilerin bursiyerlik süreleri ve azami öğrenim süreleri akademik çalışmaya yeniden başlandığının belgelenmesi halinde ara verilen süreler kadar uzatılır. Kayıt dondurma süresi doktora için en çok 4 dönemdir. Bu süreleri aşan kayıt dondurma talepleri, GYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bursiyer seçilmeden önce kayıt dondurmuş olanların kayıt dondurdukları süre, burs sürelerine eklenmez ancak azami öğrenim sürelerine eklenir. Doktora eğitimi sırasında tez konusu değişikliği
   • yapılması durumunda dahi çağrı duyurusunda belirtilen azami bitirme süreleri aşılmaz.
 • Burslar, Üniversite/Araştırma Altyapısı tarafından sözleşme imzalanmasını takiben proje kapsamına dahil edilen bursiyerlerin banka hesabına öğrencilikleri devam ettiği sürece her ay düzenli olarak yatırılır.
 • Aylık burs miktarı, bursiyerin başka bir yerden ücret, maaş, ticari kazanç vb. gelirinin olup olmamasına göre, tam ya da kısmi burs şeklinde değişebilir.
  • Tam burs almakta iken başka bir yerden gelir sağlamaya başlayan bursiyerler kısmi burslu statüye, kısmi burs almakta iken gelirinin/gelirlerinin kesildiğini belgeleyen bursiyerler tam burslu statüye geçirilir. Bursiyerin tam burslu statüden kısmi burslu statüye, kısmi burslu statüden tam burslu statüye geçtiği gün itibariyle tam/kısmi burs ödemesi başlatılır. Bursiyerin tam burslu statüden kısmi bursluya ya da kısmi burslu statüden tam bursluya geçmesi gibi durumlarda bir ay 30 gün kabul edilir ve gün hesabı üzerinden mahsuplaşma yapılır.
 • Halihazırda özel sektör kuruluşları bünyesinde istihdam edilen araştırmacılar bu programa bursiyer olarak dahil edilebilir. Bu durumda istihdam desteği, programa dahil edilen doktora bursiyeri/bursiyerlerinin mezuniyeti sonrası başlatılır.
 • Proje kapsamında doktora bursiyerlerine verilecek bursun en az %25’i projeye dahil olan özel sektör kuruluş/kuruluşları tarafından karşılanır.
 • Proje kapsamında desteklenen bursiyerler Üniversite/Araştırma Altyapısı ve/veya alan değişikliği yapması halinde bursiyerlikleri sonlandırılır.
 • Proje kapsamında burs ve/veya istihdam desteğine ilişkin dönemler itibarıyla belirlenen bütçenin birinci dönem ödeneği  sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip, diğer dönem ödenekleri ise gelişme raporlarının kabul edilmesine bağlı olarak üniversite/araştırma altyapısı tarafından açılan proje özel hesabına taahhütte bulunan taraflarca aktarılır.
 • Üniversitelerin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre bursiyerin durumunda değişiklik olması (kaydını dondurması, Üniversite/Araştırma Altyapısı ile ilişiğinin kesilmesi vb.) durumunda bursların durdurulması veya kesilmesi işlemleri Üniversite/Araştırma Altyapısı tarafından gerçekleştirilir.
 • Üniversite/Araştırma Altyapısı, bursiyerlerin dönemlik başarı, devam/devamsızlık durumlarının takibinden ve bursların düzenli olarak ödenmesinden sorumludur.
 • Bursiyerler, bursiyerlikleri devam ederken tez aşamasında, tez danışmanının ve proje yöneticisinin izniyle tez konuları ile ilgili olarak yurt dışına araştırma amacıyla en fazla iki dönem gidebilir. Bu kapsamdaki bursiyerler, 2214–A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı’nın başvuru koşullarını ve program çağrı duyurusunda belirtilen başarı kriterlerini sağlamaları halinde ayrıca bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmaksızın en fazla bir dönem araştırma amacıyla desteklenebilir. Bu program kapsamındaki bursiyerlerin ilgili dönemler boyunca Sanayi Doktora Programı kapsamındaki yurt içi burs ödemeleri durdurulur. Yurt dışında bulunulan süreler doktora eğitim süresine dahil edilir.
 • TÜBİTAK’ın desteklediği projelerden burs alanlar ile diğer kamu kurum/kuruluşlarından aylık burs alanlara, bu program kapsamında burs ödemesi yapılabilir. Ancak, TÜBİTAK’ın desteklediği projelerden veya diğer kamu kurum/kuruluşlarından alınan aylık burs miktarı dikkate alınarak hesaplanacak toplam burs miktarı o yıl için Yönetim Kurulu tarafından bu program için belirlenen aylık burs üst limitini aşamaz. Kamu kurum/kuruluşlarından burs alan veya almaya hak kazanan kişilerin bu
 • programda yer alması halinde bu durum, proje yöneticisi tarafından TÜBİTAK’a yazılı olarak bildirilir.
 • 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programından faydalanan doktora öğrencileri bu programa, program ilanında belirtilen başvuru şartlarını sağlaması ve üniversite/araştırma altyapısı tarafından kabul edilmesi ve TÜBİTAK tarafından onaylanması şartıyla geçiş yapabilir.

Doktora Bursu:

 • Tam: 4.500 TL/ay
 • Kısmi: 800 TL/ay
İşletmelere İstihdam Desteği
 • Özel sektör kuruluşu ve bursiyerlerin, doktora mezuniyeti sonrası istihdam edilme konusunda bursiyerlerin doktora eğitimlerinin 7. dönemine kadar mutabakat sağlayarak istihdam taahhüdünü kesinleştirmesi beklenmektedir. Mutabakat sağlanması durumunda bursiyer ile istihdamı sağlayacak özel kuruluş arasında doktora mezuniyeti sonrası 3 yıl boyunca mecburi çalışma zorunluluğu getirecek şekilde sözleşme imzalanır ve TÜBİTAK’a iletilir.
  • Mutabakatın sağlanamadığı durumlarda proje yöneticisi tarafından TÜBİTAK’a gerekçe belirtilerek bilgilendirme yapılır ve ilgili bursiyerlere istihdam desteğini başka bir özel sektör kuruluşuna taşıyabilmesi için GYK kararıyla en fazla 1 yıl süre verilir. Bu süre içinde istihdam desteğinin taşınmak istendiği özel sektör kuruluşu ile ilgili gerekçeli bilgi proje yöneticisi aracılığıyla TÜBİTAK’a bildirilir. Önerilen özel sektör kuruluşunun proje kapsamına uygun olup olmadığına danışman görüşü alınarak GYK tarafından karar verilir. Bursiyerin istihdam desteğini taşıyacağı özel sektör kuruluşunun, proje yöneticisi kurum ile ek protokol imzalayarak TÜBİTAK'a iletmesi gerekir. Ayrıca TÜBİTAK tarafından istihdam desteğinin aktarılabilmesi için ilgili özel sektör kuruluşunun yükümlülüklerine ilişkin taahhütnameyi imzalayarak TÜBİTAK'a iletmesi gerekir. 1 yıllık süre zarfında herhangi bir kuruluşla mutabakat sağlanamaması durumunda bursiyere ilişkin gerekçeli dilekçe proje yöneticisi tarafından TÜBİTAK’a ulaştırılır. Bursiyerin durumu GYK’da değerlendirilerek karara bağlanır.
 • Proje kapsamında Özel Sektör Kuruluşlarına yönelik verilecek İstihdam Desteğinin süresi öğrencinin doktora eğitiminden mezuniyeti sonrası en fazla 36 aydır.
 • İstihdam edilen doktora bursiyerlerinin proje kapsamına giren istihdam sürelerince yerine getirmeleri gereken performans kriterleri ilgili özel sektör kuruluşu tarafından önceden tanımlanır. Gerekli performans kriterlerini yerine getirmeyen bursiyerlerin iş akidlerine son verilmesi durumunda ilgili bursiyerlere yönelik verilen istihdam desteği sonlandırılır.
 • Proje kapsamında Burs ve/veya İstihdam Desteğine ilişkin dönemler itibarıyla belirlenen bütçenin birinci dönem ödeneği sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip, diğer dönem ödenekleri ise gelişme raporlarının kabul edilmesine bağlı olarak üniversite/araştırma altyapısı tarafından açılan proje özel hesabına taahhütte bulunan taraflarca aktarılır. İstihdam desteği aşamasında ise özel sektör kuruluşuna aktarılacak istihdam desteği tutarı yönetici kurum tarafından özel sektör kuruluş hesabına aktarılır.
 • Özel Sektör kuruluşuna aylık olarak proje yöneticisi kurum tarafından aktarılacak istihdam desteği miktarının belirlenmesinde doktoralı araştırmacı istihdam hedeflerinin de göz önünde bulundurulması beklenir.
 • İstihdam edilen doktoralı araştırmacı için 5746 ve 4691 sayılı kanunlar kapsamındaki teşvik ve desteklerden yararlanılması veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından hibe şeklinde destek alınması halinde söz konusu destek ve teşvikler personel maliyetlerinden düşürüldükten sonra kalan tutar üzerinden destek ödemesi yapılır.
 • İstihdam desteği ilk dönem ödemesi ise Doktora Bursiyerlerinin istihdam edilmeye başlanmalarını takip eden ay içerisinde Yönetici Kurum tarafından söz konusu ilgili kişi/kişilerin aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ve net ücretin bankadan ödendiğine dair banka dekontu dahil olmak üzere ücret ödemelerine ilişkin belgelerin kontrolü yapıldıktan sonra projeye dahil olan Özel Sektör Kuruluşu/Kuruluşları hesabına aktarılır.
 • İstihdam desteği aşamasında özel sektör kuruluşuna aktarılacak istihdam desteği tutarı yönetici kurum tarafından özel sektör kuruluş hesabına aktarılır.

İstihdam edilen Araştırmacılara ödenecek Ücret:

 • Üniversite-Sanayi İşbirliği modelinde istihdam edilen araştırmacılara ödenen ücretin %40’ı Bursiyerin mezuniyeti sonrasında maksimum 3 yıl süreyle TÜBİTAK tarafından desteklenir. İstihdam desteği için aylık destek miktarı Üniversite-Sanayi İşbirliği modelinde ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin en fazla 2 katını aşamaz.
 • Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği modelinde ise verilen ücretin %60’ı Bursiyerin mezuniyeti sonrasında maksimum 3 yıl süreyle TÜBİTAK tarafından desteklenir. İstihdam desteği için aylık destek miktarı Rekabet Öncesi İşbirliği Modelinde ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin 3 katını aşamaz.
 • Sanayi kuruluşu tarafından istihdam döneminde bursiyere ödenen aylık taban ücreti, brüt asgari ücretin 2 katından az olamaz.

 

Proje Yöneticilerine PTİ Ödemesi
 • Desteklenen projelerde üniversite/araştırma altyapısı bünyesindeki proje yöneticisine proje süresiyle sınırlı olmak üzere ve akademik danışman/lara tez dönemleri süresince ödenecek Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) tutarı TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen toplam PTİ’nin %50’si gelişme raporlarının; %50’si ise akademik danışmanlar için programa dahil olan tüm öğrencilerin doktora mezuniyetlerinin raporlanması sonrası, üniversiteler/araştırma altyapıları bünyesindeki proje yöneticileri için ise proje  sonuç raporunun kabul edilmesi ile ödenir. Proje bitiş tarihinden sonra yalnızca PTİ ödemesi yapılabilir.
 • İzleme sürecinde projedeki bursiyer sayısında değişme olması halinde, izleyen rapor döneminde akademik danışmana tez süresince ödenecek PTİ tutarı yeniden hesaplanarak ödenir.

Proje Teşvik İkramiyesi Üst Limiti:

 • Proje Yöneticisi: 400 TL/ay (Proje Yöneticisi projede aynı zamanda Akademik Danışman ise sadece yönetici olarak PTİ alabilir.)
 • Akademik Danışman: Öğrenci başına 300 TL/ay (Her Akademik Danışmana bir yıl içinde en çok 4 öğrenci için ödenir.)

Proje süresi:

 • Proje süresi; projede bütünleşik doktora öğrencisi bulunmayanlar için burs ve istihdam desteği dönemleri dâhil en fazla 84 aydır.
  • Ancak proje yöneticisinin gerekçeli talebi halinde bu süre GYK kararı ile en fazla 120 aya çıkartılabilir.
 • Proje süresi; projede bütünleşik doktora öğrencisi bulunanlar için burs ve istihdam desteği dönemleri dâhil en fazla 96 aydır.
  • Ancak proje yöneticisinin gerekçeli talebi halinde bu süre GYK kararı ile en fazla 132 aya çıkartılabilir.

Değerlendirme süreci ve kriterleri

 • Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları  doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol edilir.
 • Değerlendirme, alanında uzman panelist/danışmanlar tarafından, aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılır
  • Özel sektör kuruluşu/kuruluşlarının ihtiyaç duyacağı alan ve yetenekler ile proje kapsamına dahil edilen doktora programları ve bursiyerlere eğitim verilecek ihtisas alanlarının uyumu.
  • Üniversitenin/Araştırma Altyapısının akademik ve teknik altyapı kapasitesinin doktora programı açısından yeterliliği (doktora bursiyerlerine sunulacak fiziki mekan ve araştırma olanakları, öğretim üyesi sayıları ve yetkinlikleri vb.)
  • Protokole dahil olan özel sektör kuruluşunun/kuruluşlarının faaliyet alanı, kendi uzmanlık konuları ve Ar-Ge veya tasarım merkezi altyapı imkanlarının bursiyerlerin eğitim göreceği doktora programı alanları ile uyumluluğu
  • Önerilen programın uygulanması sürecinde uygulanacak kurumsal yönetim sistemi ve izleme (Programdaki öğrencilerin koordinasyonu, öğrencilerin danışmanlık, izleme sistemi, kariyer planlama süreçleri vb.)
   • Eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine dair çerçeve ve planlama
    • Özel sektör kuruluşu/kuruluşları tarafından ihtiyaç duyulan alan/yeteneklerin belirlenmesi
    • İhtiyaca cevap verecek eğitim müfredatı planlaması
    • Özel sektör kuruluşu/kuruluşlarının doktora öğrencilerine sanayi danışmanları aracılığıyla sağlayacağı mentörlük planlaması
    • Eğitim sürecinin sanayi bünyesinde geçirilecek bölümünün planlanması (görev aldıkları Ar-Ge projeleri vb.)
    • Doktora döneminde bursiyerlere ilişkin performans izleme sistematiği
   • Öğrencilerin doktora mezuniyeti sonrası özel sektör kuruluşları tarafından istihdam edilmesine yönelik plan
    • Doktoralı araştırmacıların istihdam desteği süresince performans ölçümü, görev aldığı Ar-Ge faaliyetleri (proje, vb) ve ürettiği Ar-Ge çıktılarına ilişkin izleme planı
  • İstihdam edilecek doktoralı araştırmacıların özel sektör kuruluşu/kuruluşlarının Ar-Ge ve yenilik kapasitesine sağlayacağı katkı
 • Değerlendirmelerde dikkate alınan diğer hususlar:
  • Projeye dahil olan doktora bursiyerlerine yüksek öğretim kurumu/araştırma altyapısı tarafından ek imkanlar sunulması halinde bu projelere değerlendirme aşamasında öncelik tanınacaktır. (Örneğin öğrencilere eğitimleri süresince sağlanacak yurtiçi ve/veya yurtdışı katkılar (kongreye katılım desteği, vb), sosyal imkanlar (barınma, yemek, mediko/sağlık dahil))
  • Doktora tez çalışmalarında elde edilecek Ar-Ge sonuçlarına dayalı ticari değerlerin paylaşılma planına protokolde yer verilmesine dikkat edilir.
 • Değerlendirme sonuçları GYK önerisi alınarak Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.
 • Desteğin başlatılabilmesi için proje sözleşmesi destek kararından sonra 4 ay içerisinde proje yöneticisi ve Proje Yürütücüsü/Yürütücüleri tarafından imzalanarak TÜBİTAK’a iletilir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Başvuru yapmadan önce Çağrı Metni ile yukarıda belirtilen ilgili mevzuatın incelenmesi tavsiye edilmektedir.
 • Proje ortağı özel kuruluşun mücbir sebeple projeden ayrılmayı talep etmesi halinde, proje yöneticisi kuruluş 3 ay içerisinde yeni özel kuruluş önerisinde bulunur. Yeni özel kuruluşa TÜBİTAK’ın onay vermesi halinde yeni kuruluştan “imzalanmış proje sözleşmesindeki tüm hükümlere uyacağına dair” taahhüt yazısı alınır ve mevcut sözleşme hükümleri devam eder. Projeden ayrılan özel sektör kuruluşlarının proje kapsamında yaptıkları katkıların iadesi yapılmaz.
 • Raporlama ve PTİ Ödemeleri:
  • Proje sözleşmesinin imzalanmasını takiben ilk dönem ödeneği yönetici kurum tarafından açılmış olan proje özel hesabına transfer edilir. İstihdam desteği ilk dönem ödemesi ise doktora bursiyerlerinin istihdam edilmeye başlanmalarını takip eden ay içerisinde yönetici kurum tarafından söz konusu ilgili kişi/kişilerin aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ve net ücretin bankadan ödendiğine dair banka dekontu dahil olmak üzere ücret ödemelerine ilişkin belgelerin kontrolü yapıldıktan sonra projeye dahil olan özel sektör kuruluşu/kuruluşları hesabına aktarılır.
  • Proje yöneticisi, proje sözleşmesinde belirtilen sonuç raporu teslim tarihini izleyen en geç 1 ay içerisinde, projenin bilimsel, mali ve teknik tüm gelişmelerini içeren sonuç raporunu, TÜBİTAK tarafından hazırlanmış formata uygun olarak, TÜBİTAK’a iletir. Ayrıca vakıf üniversiteleri tarafından projenin tüm harcamalarını kapsayacak şekilde TÜBİTAK tarafından belirlenen rapor formatına uygun olarak Yeminli Mali Müşavir tarafından yapılan denetim ve tasdik raporu, proje sonuç raporu ile birlikte TÜBİTAK’a sunulur.
  • Gelişme ve sonuç raporlarının, GYK tarafından kabul edilebilir mücbir sebepler dışında sözleşmede belirtilen tarihlerden sonra gönderilmesi halinde söz konusu rapor dönemine ait PTİ ödemesi yapılmaz.
  • Sonuç raporunda proje kapsamında bu çağrıda belirtilen maksimum süreler dikkate alınarak burs dönemi içerisinde doktorasını tamamlayan ve tamamlayamayan bursiyer sayıları belirtilir.
  • İstihdam desteği süresince desteklenen özel sektör kuruluşu, 6 aylık dönemler itibarı ile hazırlayacağı dönemsel faaliyet raporunu proje yöneticisi aracılığıyla TÜBİTAK’a sunar. Bu raporda, istihdam edilen doktoralı araştırmacıların özel sektör kuruluşu/kuruluşları bünyesinde gerçekleştirdiği faaliyetler (görev alınan Ar-Ge ve yenilik projeleri vb.) TÜBİTAK’a bildirilir ve başvuru aşamasında sunulan istihdam planı ile gerçekleşme durumu karşılaştırılır.
  • Protokolde, özel sektör tarafından bursiyerlerin doktora eğitimlerinin 6. dönemine kadar belirlenecek olan istihdam hedeflerinin yıllık dönemler itibarıyla izlenmesi ve üst üste iki dönem boyunca karşılanamaması durumuna ilişkin hükümler düzenlenir.
  • Sonuç raporu uygun bulunmayan projelerde son dönem PTİ ödeneği aktarılmaksızın proje özel hesabı kapatılır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel: 444 66 90

e-posta: bideb2244@tubitak.gov.tr

 

Saygılarımla,


Hüseyin Ö. Ünsal
Uzman, Gebze İrtibat Bürosu
Kocaeli Yatırım Destek Ofisi
T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Zeytinoğlu temmuz ayı sanayi üretimini değerlendirdi
TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaeli...

Haberi Oku